lauantai 8. helmikuuta 2014

Kansalaisia koskettaa kuljetuspalveluiden siirtyminen ulkomaisten yhtiöiden hallintaan, kuten kävi katsastuspalveluiden kanssa: Olennainen kysymys maahanmuuttoon liittyvien "rauhanuskonasioiden" (Islam rauhanuskonto = valehtelua) lisäksi on: Näillä lakimuutoksillako edistetään suomalaista yrittäjyyttä?


Kansalaisia koskettaa kuljetuspalveluiden siirtyminen ulkomaisten yhtiöiden hallintaan, kuten kävi katsastuspalveluiden kanssa: Olennainen kysymys maahanmuuttoon liittyvien "rauhanuskonasioiden" (Islam rauhanuskonto = valehtelua)  lisäksi on: Näillä lakimuutoksillako edistetään suomalaista yrittäjyyttä? 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990924 nyt jo Itellan kuljetuksia virolaiskilvin? - Onko hulluus suomalaisten elinkeinotoiminnan rajoittamisessa ok? Kenen etu on ulkomaiset kuljetukset jopa bussikuljetuksissa (suomea taitamattomia)

Persettä eduskunnan leninisteille, stalinisteille (eero heinäluoma, jyrki katainen, jutta urpilainen, astrid thors ymv), jotka pyrkivät heikentämään alkuperäkansan toimeentulomahdollisuuksia

Lienee kulutuskysynnän näkökulmasta "harmaa talouskin" kannattavampaa, kuin tuottojen valuminen ulkomaille?

Seppo  Lehto yhteiskuntakriitikko, suomalaisen työn ja hyvinvoinnin puolesta = Tuotot suomalaisille ei kansainvälisille veroparatiisiyhtiöille

Ohessa tämä suomalaista elinkeinovapauttava lakiuudistus, jonka takana mm vierautta palvelevat, sekä Soneran UMTS-miljardien hukkaaja Olli-Pekka Heinonen:


Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1999

Asetusluvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä

Liikenneministerin esittelystä säädetään luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (342/1991) 11 ja 17 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 11 § laissa 574/1994 ja 17 § osaksi edellä mainitussa laissa:

1 luku

Liikenneluvan myöntämisen edellytykset

1 §
Liikenneluvan edellytykset
Liikennelupa myönnetään hakijalle, joka
1) on hyvämaineinen ja muutoinkin henkilönä sopiva harjoittamaan liikennettä;
2) on suorittanut hyväksytysti asianomaisen liikenneyrittäjäkurssin tai osoittanut hallitsevansa kurssia vastaavat tiedot näyttökokeessa ja jolla on käytännön kokemusta liikenteen alalta;
3) hallitsee itseään ja omaisuuttaan; sekä
4) on vakavarainen.
Lupa myönnetään 1 momentin 4 kohdan vaatimuksen täyttävälle oikeushenkilölle, jonka liikenteestä vastaava henkilö täyttää 1―3 kohdan vaatimukset ja kykenee asianmukaisesti vastaamaan velvoitteistaan.
2 §
Hyvä maine
Hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön ei ole katsottava täyttävän 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädettyä hyvämaineisuuden vaatimusta, jos
1) hänet on viimeisen viiden vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta; tai
2) hänet on vähintään kolmesti edeltäneen vuoden aikana tuomittu sakkorangaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, liikenteen harjoittamista, ajo- ja lepoaikojen noudattamista, liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta, ympäristönsuojelua tai muiden ammatillista vastuuta koskevien säännösten rikkomisesta ja
rikokset osoittavat hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan luvanvaraista tavaraliikennettä.
3 §
Vakavaraisuus
Liikenneluvan hakija tai haltija on katsottava vakavaraiseksi, jos hän kykenee asianmukaisesti vastaamaan velvoitteistaan ja osoittaa, että hänellä on riittävät taloudelliset voimavarat liikenteen aloittamiseen ja sen asianmukaiseen hoitamiseen.
Hakijalla tai haltijalla katsotaan olevan 1 momentissa tarkoitetut riittävät taloudelliset voimavarat, jos hänellä on käytettävissään varoja jokaista liikenteessä käytettävää kuorma-autoa kohden vähintään 10 000 euroa ja muita ajoneuvoja kohden vähintään 4 000 euroa.
Varoiksi katsotaan hakijan tai haltijan
1) rahoitusomaisuus mukaan lukien tilinylitysoikeudet ja luottolaitosten myöntämät nostamattomat luotot;
2) vaihto-omaisuus; sekä
3) vakuutena käytettävissä oleva käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset.
Jos hakija tai haltija on luonnollinen henkilö tai avoin yhtiö taikka kommandiittiyhtiö, voidaan varoiksi katsoa myös luonnollisen henkilön, yhtiömiesten ja vastuunalaisten yhtiömiesten henkilökohtainen, vakuutena käytettävissä oleva omaisuus.
Liikennettä aloitettaessa tai ajoneuvojen määrää lisättäessä käytettävissä olevien varojen määrä saadaan vähentämällä 3 momentin mukaan lasketuista varoista liikenteen aloittamisesta tai ajoneuvojen määrän lisäämisestä aiheutuvat ajoneuvojen, toimitilojen, koneiden ja laitteiden hankintamenot. Käytettävissä olevia varoja tulee olla 2 momentissa mainittu määrä hakijan jokaista ajoneuvoa kohden.
4 §
Taloudellisten voimavarojen osoittaminen
Taloudellisten voimavarojen riittävyys osoitetaan lupaviranomaiselle toimitettavalla
1) vakuudella, joka voi olla luottolaitoksen antama takaussitoumus tai pankkitalletus; tai
2) todistuksella, jonka on antanut Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö taikka julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu asiakirja on toimitettava lupaviranomaiselle liikennelupaa haettaessa ja uusittaessa. Jos luvanhaltijalla on useampia liikennelupia ja niiden voimassaoloaika päättyy eri aikoina, asiakirja on toimitettava vähintään viiden vuoden välein. Erityisestä syystä lupaviranomainen voi vaatia asiakirjan toimitettavaksi muulloinkin.
5 §
Liikenneyrittäjäkurssi
Tavaraliikenteen yrittäjäkurssin pituus on vähintään 140 oppituntia. Kurssin opetussisältöön ja sen loppukokeeseen tulee kuulua ainakin maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä näiden liikenteenharjoittajien sijoittautumisvapauden tehokkaan käyttämisen edistämiseksi annetun neuvoston direktiivin 96/26/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/76/EY, liitteessä I luetellut maanteiden tavaraliikennettä koskevat aihepiirit.
Liikenneyrittäjäkoulutusta antava oppilaitos antaa kurssista ja hyväksytystä kirjallisesta loppukokeesta todistuksen. Koe on pakollinen ja sen tulee olla muodoltaan 1 momentissa mainitun direktiivin liitteen I kokeen rakennetta koskevien säännösten mukainen. Todistuksen tulee olla direktiivin liitteen I a mallin mukainen.
Liikennetraktoriyrittäjäkurssin pituus on vähintään 70 oppituntia. Kurssin opetussisältöön ja sen loppukokeeseen tulee kuulua soveltuvin osin 1 momentissa mainitun direktiivin liitteen kansallista tavaraliikennettä koskevat aihepiirit. Oppilaitos antaa kurssista ja hyväksytystä kirjallisesta loppukokeesta todistuksen.
6 §
Näyttökoe
Tavaraliikenteen yrittäjäkurssi voidaan korvata näyttökokeella. Siihen hyväksytään henkilö, joka on
1) toiminut tavaraliikennettä harjoittavan, tavaran kuljetuksia välittävän tai muun näihin verrattavan yrityksen hallintoa, taloutta tai operatiivista toimintaa koskevissa vastuullisissa tehtävissä vähintään viisi vuotta;
2) suorittanut kaupallisen, hallinnollisen, kuljetusalan taikka vastaavan vähintään opisto- tai ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon ja toiminut 1 kohdassa tarkoitetuissa tehtävissä vähintään yhden vuoden; tai
3) suorittanut hyväksytysti tällä asetuksella kumottujen säännösten mukaisen kotimaan liikenneyrittäjäkurssin.
7 §
Käytännön kokemus
Käytännön kokemus tulee hankkia liikenneyrittäjäkoulutusta antavan oppilaitoksen ohjauksessa ja valvonnassa. Sen vähimmäispituus on kuusi kuukautta ja siihen tulee sisältyä kuljettajana toimimisen lisäksi liikenteen harjoittamisen hallintoon ja talouteen liittyvää harjoittelua. Oppilaitos voi kuitenkin hyväksyä myös ennen liikenneyrittäjäkurssia hankitun kokemuksen.
Kokemusta koskevan vaatimuksen katsotaan täyttyvän myös, jos henkilö on
1) toiminut päätoimisesti vähintään viisi vuotta moottoriajoneuvon tai liikennetraktorin kuljettajana;
2) toiminut vähintään yhden vuoden kuljetusyrityksen, huolintaliikkeen tai teollisuuden taikka kaupan tavaran kuljetuksista vastaavissa johto- tai esimiestehtävissä; tai
3) suorittanut kaupallisen, hallinnollisen, kuljetusalan taikka vastaavan vähintään opisto- tai ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon ja toiminut 2 kohdassa tarkoitetuissa tehtävissä vähintään kolme kuukautta.
Liikennetraktoria koskevan liikenneluvan osalta kokemusta koskevan vaatimuksen katsotaan täyttyvän myös, jos henkilö on toiminut vähintään kaksi vuotta moottoriajoneuvon tai traktorin kuljettajana.
Oppilaitos antaa hyväksyttävästä käytännön kokemuksesta todistuksen.

2 luku

Liikenneluvan hakeminen ja myöntäminen

8 §
Lupahakemus
Lupahakemus on tehtävä kirjallisesti. Siihen on liitettävä:
1) jäljennös hakemuksesta;
2) oikeaksi todistetut jäljennökset ammattitaitovaatimusten täyttymistä osoittavista todistuksista;
3) selvitys siitä, että hakija tai liikenteestä vastaava henkilö hallitsee itseään ja omaisuuttaan;
4) enintään kolme kuukautta aikaisemmin annettu selvitys riittävistä taloudellisista voimavaroista; sekä
5) lupaviranomaisen mahdollisesti edellyttämä muu selvitys.
9 §
Yhteisölupa
Yhteisöluvan myöntämisessä noudatetaan, mitä yhteisössä jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta tapahtuvan maanteiden tavaraliikenteen markkinoille pääsystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 881/92, jäljempänä kansainvälisestä tavaraliikenteestä annettu neuvoston asetus, säädetään.
Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välisen liikenteen lisäksi yhteisölupa oikeuttaa harjoittamaan myös muuta ulkomaan liikennettä sekä kotimaan liikennettä.
Yhteisöluvasta on muutoin voimassa, mitä siitä 1 momentissa mainitussa asetuksessa säädetään.
10 §
Liikennetraktorilupa
Liikennelupa liikennetraktorille myönnetään viideksi vuodeksi. Jokaiselle ajoneuvolle annetaan erillinen lupa, johon merkitään ainakin:
1) luvan haltija ja tämän kotikunta;
2) ajoneuvoluokka;
3) luvan voimassaoloaika;
4) oikeushenkilön liikenteestä vastaava henkilö; sekä
5) ehdot, joita liikennettä harjoitettaessa on noudatettava.
11 §
Liikenneluvan muuttaminen ja uusiminen
Liikenneluvan muuttamista tai uusimista haetaan siinä järjestyksessä kuin luvan hakemisesta 8 §:ssä säädetään.
Hakemusta ratkaistaessa on 1―4 §:n säännösten lisäksi otettava huomioon, onko liikennettä harjoitettu luvan mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
Jos uusiminen on pantu vireille viimeistään kaksi kuukautta ennen liikenneluvan viimeistä voimassaolopäivää, uusittavalla luvalla saa jatkaa liikennettä asian ratkaisemiseen saakka.

3 luku

Liikenteestä vastaavaa henkilöä koskevat säännökset

12 §
Liikenteestä vastaava henkilö
Oikeushenkilöllä tulee aina olla lupaviranomaisen hyväksymä liikenteestä vastaava henkilö, joka tosiasiallisesti ja jatkuvasti toimii tässä tehtävässä ja vastaa siitä, että liikennettä hoidetaan säännösten ja lupaehtojen mukaisesti.
13 §
Liikenteestä vastaavan henkilön vaihtaminen
Liikenteestä vastaavaa henkilöä vaihdettaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä liikenneluvan hakemisesta säädetään.
Jos liikenteestä vastaava henkilö vaihtuu kuoleman, äkillisen vakavan sairauden, tapaturman tai muun näihin verrattavan ennalta arvaamattoman syyn vuoksi, on toisen henkilön hyväksymistä koskeva hakemus toimitettava viipymättä lupaviranomaiselle. Jos tehtävään ei voida heti esittää säädetyt ammattitaitovaatimukset täyttävää henkilöä, on vaatimusten täyttymistä osoittavat selvitykset toimitettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua vaihtamiseen johtaneesta tapahtumasta.
14 §
Liikenteestä vastaavan henkilön hyväksyminen eräissä tapauksissa
Konsernissa tai siihen verrattavassa yhtymässä voidaan sama henkilö hyväksyä kahden tai useamman oikeushenkilön liikenteestä vastaavaksi henkilöksi. Luonnollinen henkilö, jolla on liikennelupa, voidaan hyväksyä oikeushenkilön liikenteestä vastaavaksi henkilöksi vain, jos hänellä on osakkuuteen tai osakkeiden omistukseen perustuva määräämisvalta tässä yhteisössä.

4 luku

Tavaraliikenteen valvonta

15 §
Poliisin ilmoitusvelvollisuus
Luvanhaltijan kotipaikan poliisin tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle tiedossaan olevista seikoista, joiden voidaan olettaa johtavan luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain (342/1991), jäljempänä tavaraliikennelaki, 10 §:ssä tarkoitettuun liikenneluvan peruuttamiseen tai varoitukseen.
16 §
Liikenteessä käytettävä ajoneuvo
Luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävän ajoneuvon tulee olla:
1) luvanhaltijan yksinomaisessa hallinnassa, joka on merkitty ajoneuvorekisteriin; tai
2) luvanhaltijan käytössä kirjallisen vuokrasopimuksen perusteella, jolloin alkuperäinen vuokrasopimus on pidettävä ajoneuvossa mukana ja, jos ajoneuvon kuljettajana ei toimi vuokralleottaja, kirjallinen selvitys siitä, että kuljettaja on vuokralleottajan palveluksessa.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske tavanomaisesti käytetyn ajoneuvon lyhytaikaisen rikkoutumisen vuoksi käytössä olevaa korvaavaa ajoneuvoa.
17 §
Kuljetuksen keskeyttäminen
Jos kuljetus keskeytetään tavaraliikennelain 15 §:n nojalla, on poliisi-, tulli- ja rajavartiomiehellä oikeus tarvittaessa ottaa ajoneuvon rekisteriote ja -kilvet haltuunsa. Ne on annettava takaisin, kun perustetta kuljetuksen keskeyttämiselle ei enää ole.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

18 §
Liikenteen harjoittaminen kuolinpesän toimesta
Luvanhaltijan kuolinpesän puolesta liikenteen hoitamista koskevista velvollisuuksista vastaavan henkilön tulee täyttää 1 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset.
19 §
Kuljetuslupia koskeva toimivalta
Liikenneministeriö ja tullilaitos voivat sopia toimivallan jakamisesta kansainvälisissä sopimuksissa edellytettyjen kuljetuslupien osalta.
20 §
Neuvoston asetusten mukaan toimivaltaiset viranomaiset
Kansainvälisestä tavaraliikenteestä annetussa neuvoston asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viranomaisen Suomessa on lääninhallitus.
Edellytyksistä, joilla muut kuin jäsenvaltiosta olevat liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa kansallista maanteiden tavaraliikennettä jäsenvaltiossa, annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3118/93 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on liikenneministeriö.
21 §
Yrittäjäkoulutuksen johtoryhmä
Liikenneministeriö voi asettaa johtoryhmän, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa liikenneyrittäjäkoulutuksen tasoa, tehdä ehdotuksia opetussisällön kehittämiseksi sekä antaa opetukseen ja käytännön kokemuksen hankintaan liittyviä ohjeita.
Johtoryhmässä tulee olla ainakin liikenneministeriön, opetusviranomaisten, koulutusta antavien oppilaitosten sekä kuljetuspalveluiden myyjiä ja ostajia edustavien järjestöjen edustajat.
22 §
Valtuutussäännös
Liikenneministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä tavaraliikennelain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettujen säädösten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.
23 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä lokakuuta 1999.
Tällä asetuksella kumotaan:
1) luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annettu asetus (346/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, lukuun ottamatta asetuksen 5 §:ää, joka kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2010; sekä
2) luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittajalta vaadittavasta ammattitaidosta ja taloudellisista voimavaroista 27 päivänä hel-mikuuta 1991 annettu liikenneministeriön päätös (441/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
24 §
Siirtymäsäännökset
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt liikenneluvat jäävät edelleen voimaan luvassa määrätyn ajan.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa liikenneyrittäjäkurssista ja kirjallisesta loppukokeesta sekä käytännön kokemuksesta annetut todistukset jäävät edelleen sellaisenaan voimaan.
Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevia liikennelupahakemuksia ratkaistaessa noudatetaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Tämän asetuksen voimaan tullessa kotimaan liikenneyrittäjäkurssin loppukokeen suorittaneeseen henkilöön tai tätä kurssia käyvään henkilöön voidaan soveltaa tällä asetuksella kumotun asetuksen 2 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 4 §:ää vuoden 2000 loppuun.
Tällä asetuksella kumottujen säännösten nojalla myönnetty kotimaan liikennelupa moottoriajoneuvolla harjoitettavaa liikennettä varten voidaan tämän asetuksen säännösten estämättä uusia sellaisenaan, jos hakija täyttää muutoin tässä asetuksessa säädetyt liikenneluvan myöntämisen edellytykset. Uusinnaksi katsotaan myös yritysmuodon muutoksesta johtuva liikenneluvan muuttaminen tai kuljetuskaluston määrän lisääminen. Kotimaan liikennelupa voidaan muuttaa yhteisöluvaksi edellyttäen, että hakija on suorittanut hyväksytysti 5 §:ssä tarkoitetun tavaraliikenteen yrittäjäkurssin loppukokeen ulkomaanliikenteen osalta.
Neuvoston direktiivi 96/26/EY; EYVL N:o L 124, 23.5.1996, s. 1 
Neuvoston direktiivi 98/76/EY; EYVL N:o L 277, 14.10.1998, s. 17
Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1999
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI
Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

----------------------------------------

http://potki-suomalaista.blogspot.fi/ Suomalaisten elinkeinovapautta rajoitetaan ulkomaisten toimijoiden hyväksi = Rahat ulkomaille = Kotimainen kulutuskysyntä menettää käyttöpääomaa. Näin on tehty Stora-Enso fuusioissa, Kemiran lahjoittamisessa Ruotsiin, turhat elinkeinoluvat luovat työttömyyttä ja kurjistumista

--------------
http://potki-suomalaista.blogspot.fi/
------------------------------------------------------

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti